Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: K monitorování dostupnosti léčiv se může využívat i protipadělkový systém, devět států už o to má zájem

Druhá část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA o emergentním systému či souvislosti německých rabatových a rámcových smluv s pojišťovnami s paralelním vývozem z Česka.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaNA CO SE PTÁTE (NEJEN) V LÉKÁRNÁCH…
V této části uveřejňujeme odpovědi na Vaše nejčastější dotazy zasílané do našeho portálu, jakož i dotazy pacientů a návštěvníků lékáren.

Jaké náležitosti musí mít lékařský recept, aby byl platný?

Vloženo: 10.03.2008, 18:16 | Čteno: 33806×
Vše vychází z platné vyhlášky 54/2008 Sb. (včetně novel) o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů. Konkrétně v § 6 a 12:

§ 6
Údaje uváděné na receptu
(1) Není-li dále stanoveno jinak, na receptu se uvádějí tyto údaje:
a) označení zdravotní pojišťovny číselným kódem, pokud je léčivý přípravek hrazen z veřejného zdravotního pojištění,
b) jméno, případně jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu pacienta, případně místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, telefonní číslo pacienta, které však může lékař uvést pouze se souhlasem pacienta; identifikační číslo pacienta-pojištěnce; pokud identifikační číslo nebylo přiděleno, datum narození pacienta; jestliže léčivý přípravek není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, uvádí se na receptu slova „Hradí nemocný”, která se uvádí i v případě, že předepisující lékař nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta-pojištěnce, pokud nejde o nutnou a neodkladnou péči podle písmene d) bod 6; v případě poskytovatele ve Vězeňské službě České republiky se místo adresy pacienta obviněného z trestného činu uvede název a adresa vazební věznice a u pacienta odsouzeného pro trestný čin se uvede adresa a název věznice,
c) předepsaný léčivý přípravek, a to
1. chráněný název, pod nímž byl léčivý přípravek registrován10), léková forma, síla a velikost balení, nebo
2. lékopisný název nebo jeho synonymum nebo jeho zkratka uvedená v Českém lékopisu, a to i pro jeho jednotlivé složky v případě, že se jedná o připravovaný léčivý přípravek,
d) symbol, případně slovní vyjádření uvedené na přední straně receptu
1. „(!)”, jde-li o záměrné překročení dávkování stanovené Českým lékopisem nebo dávkování anebo indikace uvedené v souhrnu údajů o přípravku; překročení dávkování musí být vypsáno slovy v latinském jazyce, jedná-li se o individuálně připravovaný léčivý přípravek,
2. jde-li o pacienta v předškolním věku, může lékař uvést i jeho hmotnost v kg v případě, že tato není přiměřená jeho věku,
3. „Nezaměňovat”, jestliže předepisující lékař trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku,
4. „Pohotovost”, jde-li o recept vystavený pohotovostní službou včetně stomatologické a ústavní,
5. „Zvýšená úhrada”, jde-li o předpis léčivého přípravku, který má podle jiného právního předpisu 2 výše úhrady a předepisující lékař požaduje využití úhrady vyšší,
6. „Nutná a neodkladná péče”, je-li léčivý přípravek předepsán na účet veřejného zdravotního pojištění nesmluvním lékařem v rámci jím poskytnuté nutné a neodkladné péče,
7. „Neregistrovaný léčivý přípravek”, jde-li o předepsání neregistrovaného léčivého přípravku,
e) hlavní diagnóza vážící se k předepisovanému léčivému přípravku, jestliže je předepisujícím lékařem požadována zvýšená úhrada, a to v podobě číselné diagnózy podle Mezinárodního statistického klasifikačního seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů,
f) návod k použití léčivého přípravku,
g) otisk razítka poskytovatele obsahující
1. jméno, případně jména, příjmení a adresu trvalého pobytu, případně místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, včetně telefonního čísla, místo poskytování zdravotní péče a identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou, pokud má se zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu, jde-li o fyzickou osobu,
2. název nebo obchodní firmu, sídlo, včetně telefonního čísla místa, kde se trvale poskytuje zdravotní péče a identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou, pokud má se zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu, jde-li o právnickou osobu,
3. v případě použití elektronického receptu se údaje uvedené v bodu 1 nebo 2 uvádějí na tomto receptu v místě určeném datovým rozhraním,
4. v případě receptu vystaveného poskytovatelem v Armádě České republiky číslo, místo útvaru, včetně telefonního čísla poskytovatele, u kterého byl recept vystaven, nebo název „Posádková ošetřovna” nebo „Posádková lékařská stanice” a místo posádkového zdravotnického zařízení včetně telefonního čísla anebo název „Posádková lékařská služba první pomoci” včetně telefonního čísla, jestliže byl recept vystaven vojenskou lékařskou službou první pomoci,
h) jméno, případně jména a příjmení předepisujícího lékaře vypsané hůlkovým písmem nebo jmenovkou, jestliže zdravotní péče byla poskytnuta u poskytovatele, který je právnickou osobou, a
i) podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení receptu; v případě elektronického receptu se podpis předepisujícího lékaře nahrazuje jeho elektronickým podpisem.

(2) Recept na léčivé přípravky, jejichž úhrada z veřejného zdravotního pojištění je z hlediska odbornosti předepisujícího lékaře omezena a je vystavený lékařem jiné odbornosti, obsahuje
a) na přední straně údaje podle odstavce 1,
b) na zadní straně
1. jméno, případně jména, příjmení a odbornost lékaře, který předpis léčivého přípravku doporučil,
2. identifikační číslo zdravotnického zařízení, ve kterém tento lékař poskytuje zdravotní péči, nebo identifikační číslo pracoviště, je-li zdravotnické zařízení na pracoviště členěno, nebo
3. označení „Na doporučení odborného lékaře” spolu s jeho identifikačním číslem podle bodu 2, s podpisem a jmenovkou předepisujícího lékaře a otiskem razítka poskytovatele, u něhož předepisující lékař poskytuje zdravotní péči; doporučení odborného lékaře musí být nejpozději v den předepsání léčivého přípravku založeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta-pojištěnce, je-li pro předepsání léčivého přípravku použit elektronický recept, postupuje se podle odstavce 1 písm. i); údaje podle písmene a) a b) se uvedou v místě určeném datovým rozhraním.

(3) Na účet Ministerstva zdravotnictví se předepisují léčivé přípravky na recept označený poznámkou „MZ ČR”, pokud taková úhrada vyplývá pro Ministerstvo zdravotnictví z mezinárodní smlouvy.

(4) Jestliže výdej léčivého přípravku se má opakovat, na receptu, kromě údajů uvedených v předchozích odstavcích tohoto ustanovení, se uvede pokyn k opakovanému výdeji, a to zpravidla slovem „Repetatur”, a číslicí a slovy údaj o celkovém počtu výdejů. Množství předepsané pro jednotlivý výdej podléhá omezení podle § 5 odst. 2. U léčivých přípravků obsahujících návykové látky opakovaný výdej nelze použít.

(5) Jestliže je úhrada léčivého přípravku vázána na schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny uvede se
a) poznámka „Schvaluji” na zadní straně receptu spolu s podpisem tohoto lékaře a otiskem razítka příslušné zdravotní pojišťovny, nebo
b) poznámka na zadní straně receptu „Schváleno revizním lékařem”, datum udělení tohoto souhlasu spolu s podpisem předepisujícího lékaře a otiskem razítka poskytovatele, ve kterém předepisující lékař poskytuje zdravotní péči; písemný souhlas revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny se nejpozději do 14 dnů založí ve zdravotní dokumentaci pacienta-pojištěnce.

(6) Recept na léčivé přípravky předepsaný lékařem poskytujícím zdravotní péči sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, a to podle odbornosti stanovené jiným právním předpisem obsahuje údaje podle odstavce 1 písm. a) až f), písm. g) bod 1 a písm. h) a i) a je opatřen poznámkou „Pro potřebu rodiny” nebo „Ad usum proprium”.

§ 12
Údaje uváděné na receptu vystaveném ve výjimečném případě
(1) V případě nebezpečí z prodlení při poskytování zdravotní péče pacientovi, který je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, může být léčivý přípravek předepsán výjimečně i na jiném vhodném nosiči informace, který obsahuje:
a) slova „Nebezpečí z prodlení”,
b) jméno, případně jména, příjmení, identifikační číslo pacienta-pojištěnce; pokud identifikační číslo nebylo přiděleno, datum narození pacienta, číselný kód příslušné zdravotní pojišťovny, a to v případě, že uvedené informace jsou dostupné,
c) název léčivého přípravku,
d) návod k použití léčivého přípravku,
e) datum vystavení,
f) jméno, případně jména, příjmení a adresu předepisujícího lékaře vypsané hůlkovým písmem,
g) podpis předepisujícího lékaře a jeho identifikační číslo přidělené příslušnou zdravotní pojišťovnou, pokud bylo přiděleno.

(2) Při poskytování zdravotní péče podle odstavce 1 lze předepisovat léčivé přípravky v množství potřebném do následného ošetření poskytovatelem.
apaPODCAST

Podcastový tip

David Čechlovský

Student Exchange Programm...

David Čechlovský

Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního dá...

Mgr. Ľuboš Doršic

PharmDr. Ján Valjan

Nelíbí se vám konkurence?...

PharmDr. Ján Valjan

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Projekt Bezpečné léky – m...

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Lékárenství z pohledu min...

Doc. MUDr. Leoš Heger, CS...

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Povinné organizace lékárn...

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...

PharmDr. Ján Valjan

Rozhodnutí Evropského sou...

PharmDr. Ján Valjan

Johan Wallér

Johan Wallér: Ve Švédsku ...

Johan Wallér

Mgr. Antonín Svoboda

Mladí lékárníci přicházej...

Mgr. Antonín Svoboda

Mgr. Jakub Dvořáček

Paralelní obchod s léčivy...

Mgr. Jakub Dvořáček

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.